11 ਜੁਲਾਹੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਪਤ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਫ਼ੈਕ੍ਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜੁਲਾਈ 09 ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਨਰਾਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਰਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਦੇ 9 ਰੂਪਾਂ…